همه شبیه سازی
خرید
جزئیات قیمت فایل: 2,400,000 ریال

شبیه سازی الگوریتم Strict Consistency با استفاده از cpntools

خرید جزئیات قیمت فایل: 2,500,000 ریال

شبیه سازی الگوریتم Conflict serializability

خرید
جزئیات قیمت فایل: 2,500,000 ریال

مدل پتری causal Consistency با استفاده از نرم افزار شبیه ساز CpnTools

خرید
جزئیات قیمت فایل: 1,440,000 ریال

داده کاوی روی اطلاعات موسسه آموزش عالی با استفاده از نرم افزار Orange

خرید
جزئیات قیمت فایل: 1,170,000 ریال

شبیه سازی حالات پردازش ها به صورت ساده در CpnTools

خرید
جزئیات قیمت فایل: 2,650,000 ریال

شبیه سازی الگوریتم BFS با استفاده از شبیه ساز CPNTOOLS

خرید
جزئیات قیمت فایل: 2,650,000 ریال

پیاده سازی مقاله “Composable Coloured Petri Nets with Protocol Modeling Semantics” در CPNTools

خرید
جزئیات قیمت فایل: 2,900,000 ریال
شبیه سازی سیستم خودپرداز بانک

پروژه سیستم خودپرداز بانک با شبیه ساز CPNTOOLS